Gelenekten Geleceğe Aktif Yaşlanma

Gelenekten Geleceğe Aktif Yaşlanma

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Şahinbey Belediyesi arasında eğitim alanına yönelik yapılan işbirliği protokolüyle yürütülen “Gelenekten Geleceğe Aktif Yaşlanma” projesi, GAÜN Göç Enstitüsü tarafından kitaplaştırıldı.

 “Türkiye’de Yaşlı Olmak: Gaziantep Şahinbey Örneği” adıyla kitaplaştırılan projeyle, huzurevi odaklı modern aktif yaşlanma anlayışlarına bir alternatif oluşturulmaya çalışıldı. Projede Türk ve İslam adetleri bağlamında şekillenen yaşlıların geleneksel sosyalleşme tutumlarını belirlemek ve bu tutumların geleceğe taşınması odaklı bir amaç güdüldü. 

Kitapla ilgili değerlendirme de bulunan GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü, “Modernleşme ve kentleşmeyle beraber sağlıkta, teknolojide, üretimde aile ilişkilerinde ve sosyal değerlerde değişim ve dönüşümlerin meydana gelmesi, yaşlıların toplam nüfus içindeki oranının artması yaşlılık olgusunun sorunsalını daha fazla görünür hale getirmiştir. Bu olgu sağlıktan sosyal güvenliğe, çevre konularından eğitime ve iş olanaklarına, sosyal- kültürel ve boş zaman aktivitelerinden aile yaşamına kadar toplumu tüm yönleriyle etkilemektedir. Söz konusu değişimler yaşlıların toplumsal konumlarını, rol ve statülerini, sosyal ilişkilerini ve yaşamdan beklentilerini belirlemektedir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özlü konuşmasında şunları aktardı: “Gaziantep’in Türkiye’nin en kalabalık üçüncü ilçesi olan Şahinbey ilçesi, hem barındırdığı göçmen kitlesi iç göç ve dış göç ile gelen insanlar hem de nüfus büyüklüğüyle Türkiye’deki çoğu ilçeden farklılaşmaktadır. Ayrıca geleneği geleceğe taşımayı amaçlayan yönetim vizyonuna sahip bir belediyecilik anlayışının olması, proje yürütücüsü akademisyenler ile belediye arasında bir işbirliğine vesile olmuştur. Bu çalışmada elde edilen verilerden hareketle akademik bilgi üretilmesi ve Şahinbey Belediyesi’nin yaşlılara yönelik çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmanın akademik yönü olduğu kadar, konu öznesi olan yaşlılar açısından bir pratik faydası da vardır. Gaziantep’in merkez ilçelerinden Şahinbey’de yaşayan yaşlıların ‘demografik özelliklerini, sağlık durumlarını, aile ve sosyal ilişkilerini, sosyalleşme durumlarını, yaşama dair memnuniyetlerini ve belediye hizmetlerine dair algılarını’ ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Şahinbey ilçesini temsilen 1099 kişiden oluşan bir örneklem grubuna uygulanan saha çalışmasına dayanmaktadır. Bu yönüyle de yaşlılık ile ilgili kapsamlı örnekleme dayanan ampirik çalışmalardan biridir. Konu hakkında pratik deneyime sahip kişilerle konu uzmanı akademisyenlerin birlikte oluşturduğu anket soruları, pratik hayatı en iyi temsil edecek şekilde hazırlanmıştır.”

Kitabın kolektif bir çabanın ürünü olarak şekillendiğini ifade eden Prof. Dr. Özlü,  “Projenin yürütülmesi ve kitaplaştırılmasında Göç Enstitüsü aktif rol aldı. Projenin tamamlanması ve proje çıktısının kitaplaştırılmasında Prof. Dr. Yücel Karadaş, Dr. Öğretim Üyesi Atik Aslan, Hasan Sever, Nure Seylan, Hülya Öztaş ve Merve Koca’nın emekleri büyüktür. Şahinbey Belediyesi’nin sürece katılımını ve belediye ekiplerinin bölgede yaşayan yaşlılarımıza ulaşılmasını sağlayan Av. Hasan Teke ve Şükran Yılmaz’ın projede yadsınamaz etkileri olmuştur. Bu kitabın hazırlanmasında önümüzü açan, her tür desteği sunan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Arif Özaydın ile Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun rollerine özel vurgu yapmak gerekmektedir. Katkılarından dolayı enstitümüz adına herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

2.06.2023 (Haber Merkezi)